İLK YARDIM EĞİTİMİ

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TLidari para cezası verilir.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
MADDE 11 – (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

VERMEKTE OLDUĞUMUZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİMİZİN İÇERİĞİ

 • İlkyardım temel uygulamaları.
 • Hastanın/Yaralının durumunun ve olay yerinin değerlendirilmesi.
 • Suni solunum ve kalp basısı.
 • Solunum ve/veya kalp durması.
 • Kanamalar da ilk yardım.
 • Şok durumunda ilk yardım.
 • Koma durumunda ilk yardım.
 • Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım.
 • Zehirlenmelerde ilk yardım.
 • Böcek sokmalarında ilk yardım.
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

İLK YARDIM KONULARI

Temel Genel İlk Yardım eğitim bilgileri;

 • Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kısmi ve tam tıkanmalarda ilk yardım
 • Kanamalarda ilk yardım
  • Şok ve Koma durumlarında ilk yardım
  • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak çarpmasında ilk yardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Hayvan sokma ve Isırmalarında ilk yardım
 • Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Hasta / Yaralı taşıma teknikleri