Sağlık Hizmetleri

(İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ)

Belirli bir sayıda personeli olan tüm iş yerleri iş yeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereği iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğuna dair detaylar yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Bizler de İSTANBUL PARK OSGB olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere İş yeri Hekimi Görevlendirilmesi ile gerektiğinde “Diğer Sağlık Personelinin Görevlendirilmesi”  hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
  • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
  • Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb…) verir ve belgelendirir.
  • İşyerinde sağlık gözetim ve denetimlerinde bulunur.
  • İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetler.
  • İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.
  • İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür.
  • İş Sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar.